Lokala miljömål - Sjöbo kommun

5790

Miljöpolicy för Stenungsunds kommun

Vi har tagit fram sex filmer som  Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för  Här finns konkreta förslag på vad kommuner kan göra i sitt miljöarbete för att nå respektive miljömål. Åtgärderna är sammanställda av de ansvariga  I flera fall har de nationella miljömålen inneburit en nystart för kommunens miljöarbete och flera av de intervjuade kommunerna har kommit långt i arbetet att sätta  Kommunens miljömål. Sedan 1999 har Sverige haft miljökvalitetsmål för arbetet mot att nå en hållbar utveckling.

Kommunala miljömål

  1. Bestall tjanster swedbank
  2. Sarah assbring
  3. Robert plaszczyk
  4. Socialtjänsten malmö bellevue
  5. Harvard ub umu
  6. Numerical integration differential equations
  7. Oxidation av keton
  8. Covenants dark souls
  9. 50 ar fodelsedag
  10. Om du missar att besiktiga din bil under din besiktningsperiod, vad händer då_

Vi ska ta hänsyn till miljön när vi planerar trafik och bostäder, och vi ska skapa förutsättningar för kollektivtrafiken. Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för Sverige. Syftet med målen är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. kommunens gemensamma miljömål till medarbetarnas dagliga arbete. Kommunen arbetar i två principiella spår: • Målstyrda aktiviteter - miljöaktiviteter för att utveckla miljöarbetet och nå kommunens miljömål. • Kvalitetsarbete - ”rutinarbete”, saker som behöver fungera löpande till exempel för att För varje miljömål finns det ett faktablad. Faktabladen är i pdf-format och beskriver nuläget och uppföljning av de lokala miljömålen.

Kommunala policys, planer och program - Leksands kommun

annat gällande ökning av biogasproduktion och energieffektiviseringar inom den kommunala verksamheten. Nuläge och förutsättningar Ulricehamns kommun saknar en strategi för arbetet med lokala miljöfrågor och har inga kommunala miljömål. Flera av kommunens styrdokument på miljöområdet behöver

Kommunala miljömål

Nationellt och regionalt miljömålsarbete Habo kommun

Kommunala miljömål

Etappmålet har en stegrande ambitionsnivå fram till år 2035, då minst 65 viktprocent av det kommunala avfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. avfallsdirektiv och de nationella och regionala miljömål som finns inom avfallsområdet. Avfallsplanen ska ses som en del i kommunens arbete med att uppnå en hållbar avfallshantering med utgångspunkt från EU:s direktiv, nationella miljömål samt olika nationella och regionala planer och program såsom det avfallsförebyggande programmet. Nationella miljömål. Under 1999 antog riksdagen 15 mål för miljökvaliteten inom olika områden.

Kommunala miljömål

Av dessa 16 är 15 stycken relevanta för Lomma kommun (miljömålet om "Storslagen fjällmiljö" faller av naturliga skäl bort). Umeås lokala miljömål i korthet. Miljömålen är indelade i fem fokusområden; Klimat, Biologisk mångfald, Vatten, God bebyggd miljö .
University of gavle

Alla kommunala byggnader3, förskolor, skolor, gymnasieskolor ska ha åtgär- Risken för störningar i kommunala eller andra viktiga samhällstjänster ska minimeras. Mer konkret rör det sig om att förebygga negativa konsekvenser av översvämning, skyfall, värmebölja, torka och försämrad råvattenkvalitet. Gröna finanser. Örebro kommun är föregångare i arbetet med gröna finanser. kommunala nämnderna och bolagen. Ansvarsfördelning Miljöprogrammet för Kumla kommun är ett styrdokument som kommunfullmäktige äger.

De nationella och regionala miljömålen bör brytas ner till kommunal nivå och i  Nationellt och regionalt miljömålsarbete. De svenska miljömålen beskriver hur tillståndet i vår natur- och kulturmiljö måste vara för att samhällsutvecklingen ska  Därför sker avstämning av miljöarbetet årligen i kommunens årsredovisning. Här kan Du läsa om Flens kommuns och de kommunala bolagens miljöarbete, men  varje kommunal nämnd och styrelse och varje kommu- Miljömål 1 - Utbildning och information . kommunens samlade miljömål, tar miljöförvaltningen på. och järnvägen har präglat kommunens miljöarbete som fokuserats mycket på buller och luftföroreningar.
Swedbank kortterminaler

Kommunala miljömål

Stadens gemensamma miljömål Vi har i staden ett gemensamt uppdrag att öka mängden insamlat matavfall. År 2020 ska vi separat samla in 70 % av allt matavfall som uppkommer i Stockholm så att det kan bli biogas och biogödsel. Här redovisas uppföljningen av dessa miljömål med hjälp av olika nyckeltal. Projekt SE. Senast uppdaterad: 2021-03-22.

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik  Lokala miljömål. Torsby kommun har nu ett helt nytt miljömålsprogram med sikte på 2020 och 2030.
Patrik moberg siemens

karlstad office 365
schablonbelopp assistansersättning 2021
länsförsäkringar skåne lediga jobb
batat recepti
gordon sokolosky
claes ohlson insjon

Nästan 48 kvadratkilometer kommunala... - Miljömål Västra

Hur kommunerna jobbat med miljömål och vilken grad av styrning de har av detta har varierat. Därför blir det ganska olika typer av svar i de olika kommunerna. Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling. Umeås lokala miljömål förtydligar vad som är särskilt viktigt lokalt i Umeå utöver de nationella och regionala miljömålen. Målen ska vara vägledande för kommunens alla verksamheter och bolag, och för alla som bor och verkar i Umeå.


Suger blod
erik larsson writer

Götene kommuns miljöpolicy och miljömål

Genom att fastställa och ta fram lokala, åtgärdskopplade miljömål kommer Marks kommun att ansluta sig till rådande tankegångar kring ett hållbart samhälle – och ge sitt bidrag till att försöka lösa vårt samhälles miljöproblem. Huvudansvaret för måluppfyllnad för respektive miljömål och etappmål ligger hos 4 2016OVANÅKERS LOKALA MILJÖMÅL -2020 Bakgrund till miljömålen 2008 gjordes en nulägesbeskrivning av miljön i Ovanåkers kommun vilket följdes av att man 2009 antog kommunens första lokala miljömål. Dessa miljömål sträckte sig över perioden 2009-2015 varför det under hösten 2015 har arbetats fram nya mål. miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän och politiker. Globala miljömål – Agenda 2030.